குறுக்குவினா meaning in tamil

Online English to Tamil Dictionary : foot stem - காம்பு one di vision of the fifth case - நீக்கப்பொருள் planted in gardens by the side of walks - கருநொச்சி strings of musical instruments - யாழ்நரம்பு quarter where the sun may at any hour happen to be - இனனிலை

Tags :குறுக்குவினா tamil meaning, meaning of குறுக்குவினா in tamil, translate குறுக்குவினா in tamil, what does குறுக்குவினா means in tamil ?