குறுக்குவினா meaning in tamil

Online English to Tamil Dictionary : lime or citron tree - சம்பீரம் messenger of yaman - எமதூதன் to ruin ones circumstances - நிலைகுலைக்க which place - எம்பர் shut up - அடைபட

Tags :குறுக்குவினா tamil meaning, meaning of குறுக்குவினா in tamil, translate குறுக்குவினா in tamil, what does குறுக்குவினா means in tamil ?