avanukkuppa?iyavillai meaning in english - அவனுக்குப்பறியவில்லை

Online English to Tamil Dictionary : வதக்குவதக்கென - to be hard சம்பந்தப்பொருள் - genitive case குசலர் - skilful சுசிகரமாயுடுக்க - to be decently clothed நீர்மறிப்பு - stoppage of urine

Tags : avanukkuppa?iyavillai english meaning, meaning of அவனுக்குப்பறியவில்லை in english, translate அவனுக்குப்பறியவில்லை in english, what does avanukkuppa?iyavillai mean in english ?