mlngkl meaning in english - மலங்கல்

n. confusion வெறுப்பு, வெறி, வெதிர்ப்பு, வியாகுலம், விப்பிரமம், வக்கிரம் tank வழாறு, வளையம், வலயம், மடுவங்கரை, மடு, பொய்கை, பழையகட்டு, பழையகட்டு mala மாலர் to hold மடு, தரி, கௌவு, கிள்ளு Online English to Tamil Dictionary : கடுப்புக்கழிச்சல் - painful dysentery சுகோததி - sea of bliss தாரகைமாலை - transformed to a star மூப்பி - . mistress நிலைவரப்பட்டவன் - person who may be depended upon

Tags : mlngkl english meaning, meaning of மலங்கல் in english, translate மலங்கல் in english, what does mlngkl mean in english ?