mlngkl meaning in english - மலங்கல்

n. confusion வெறுப்பு, வெறி, வெதிர்ப்பு, வியாகுலம், விப்பிரமம், வக்கிரம் tank வழாறு, வளையம், வலயம், மடுவங்கரை, மடு, பொய்கை, பழையகட்டு, பழையகட்டு mala மாலர் to hold மடு, தரி, கௌவு, கிள்ளு Online English to Tamil Dictionary : அகடுசெய்ய - to tease அவற்பதம் - அயிகம் - datura வைமாத்திரேயன் - step son குச்சி - splinter

Tags : mlngkl english meaning, meaning of மலங்கல் in english, translate மலங்கல் in english, what does mlngkl mean in english ?