murl meaning in english - மூரல்

teeth முறுவல், பல், நகை, ஒளிக்கடல், ஊறுவைக்க, இருபிறப்பு a. laughing சிரிப்பு, கிளுகிளெனல், இசிப்பு, இசி smiling புன்சிரிப்புக்கொள்ளுதல், புன்சிரிப்பு, நகைப்பு, நகல் boiled rice விழம்பு, வல்சி, மடை, போனகம், பொருகு, பொம்மல், புழுக்கல், புன்கம் Online English to Tamil Dictionary : செட்டுப்பொட்டாய்ப்போக - to be unsuccessful in traffic ஒஞ்சு - சக்கந்தம்பேச - to ridicule சுருசுரெனல் - consuming ra pidly as dry combustibles on fire ஸ்வகதம் - anything kept to one's self

Tags : murl english meaning, meaning of மூரல் in english, translate மூரல் in english, what does murl mean in english ?